Grunnkurs

Grunnkurs i dykkemedisin for leger


Om kurset


Dette kurset vil fortsatt bli administrert av  FSAN UVBD.


Grunnkurs i dykkemedisin for leger arrangeres to ganger årlig. De siste årene har de blitt gjennomført i januar og juni.  Kursets formål er å gi grunnleggende opplæring i dykkemedisin og kvalifisere leger som skal gjennomføre helseundersøkelse av yrkesdykkere. Kurset har 20 kursplasser, av disse er 12-14 avsatt til vernepliktige leger i Forsvaret slik at 6-8 kursplasser er tilgjengelig for sivile søkere. Hittil har det vært langt flere søkere enn kursplasser og kursplasser gis basert på behov for opplæring. Du bør derfor begrunne behovet i søknaden din! Det blir gitt beskjed om kursplass 3-4 uker før kursstart. Selv om du søker i god tid før dette vil du altså ikke kunne få bekreftelse på kursplass før ca en måned før.


Kurset arrangeres vår og høst. Kursperiode gis sentralt fra Forsvarets Sanitet - ikke av kursarrangøren (UVB Dykkerlegens kontor). Vanligvis blir kursperioden fastsatt medio august for høstkurset (som arrangeres oktober/november) og i slutten av januar for vårkurset (som arrangeres mai/juni). Gå til kurskalenderen for å se tidspunkt for de neste planlagte kursene.


Kurset er kvalifiserende for leger som skal utstede helseerklæring for yrkesdykkere. Kurset er godkjent av Helsedirektoratet som kvalifiserende for dykkeleger iht Forskrift om helsekrav for personer til havs §9. Stor søknadsmasse gjør at Sjøforsvarets leger (som skal undersøke militære dykkere) og sivile leger med stilling som inbefatter helseundersøkelse av yrkesdykkere prioriteres. Timeplan for siste kurs kan lastes ned fra menyen på høyre side. Timeplanen er identisk for vår- og høstkurs - det gjøres bare mindre justeringer i rekkefølge på forelesningene).


Kurset er godkjent iht DMAC/EDTCmed som "Level I course" for dykkeleger. Kurset er godkjent av den norske legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i allmenmedisin (30 poeng) og som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i øre-nese-halssykdommer (15 t), nevrologi (6 t), arbeidsmedisin (30 t) og anestesi (20 t).


 

Prioritering av kursdeltagere

Det er vanligvis langt flere søkere på kurset enn vi har tilgjengelige kursplasser. Vi prioriterer derfor de legene som inngår/vil inngå i vaktordninger på sykehus med trykkammer og leger i allmenpraksis eller bedriftshelsetjeneste som har behov for å gjennomføre helseundersøkelse av yrkesdykkere. Det er et krav for å bli godkjent dykkerlege at man har gjennomført og bestått kurs i Petroleumsmedisin. Kursdeltagere som er godkjente petroleumsleger vil derfor bli prioritert.


Søknadsskjema og administrativ informasjon


I menyen til høyre finner du nyttige linker og nedlastinger. Hvis du ønsker å søke kursplass så bruk søknadsskjemaet som ligger der. Hvis du har fått kursplass så bør du spesielt lese "Administrativ informsjon" som gir deg mye nyttig praktisk informasjon av betydning for kurset. Kursavgift kr 4 500,- .


 


Forberedelse til kurset - Elæring


Fra desember 2019 må du gjennomgå en obligatorisk e-læringsmodul i forkant av kurset. I første omgang er den elæringsmodulen begrenset til tema "dykkefysikk" (i hovedsak gassfysikk). Detaljer om elæring og den obligatorisk elæringsprøven som du må gjennomføre i forkant av kurset kan du lese mer om på denne undersiden


 


Strenge krav til deltagelse og kursprøve


Det er strenge krav til deltagelse for å få godkjent kursbevis. Du må derfor ikke planlegge fravær i kursperioden. Du kan maksimalt være vekk tre timer ila hele kursperioden. Du må ikke planlegge hjemreise før fredag kl 14. Har du ikke mulighet til å være til stede hele fredagen så bør du vurdere deltagelse på et senere kurs. Ved avsluttet kurs skal kunnskapene testes i en multiple choice kursprøve. Det er krav om at du består denne for å få utdelt kursbevis. Forutsatt at du deltar aktivt i undervisningen pleier kursprøven å gå grieit - du kan ellers få gjennomført en fornyet prøve senere.


 


Utenlandske deltagere


Kurset arrangeres på militært område og utenlandske statsborgere må sende særskilt søknad om adgang til Haakonsvern. Dette er en tidkrevende prosedyre - kurset tar derfor bare inn utenlandske elever til høstkurset. Deltagelse forutssetter at søkeren forstår norsk (all undervisning skjer på norsk). Framgangsmåten for å søke adgang til Haakonsvern er slik:


Last ned skjemaet Request for Visit (RFV) fra filmenyen på høyre side.

NB! Dette MÅ åpnses i Adobe Acrobat (gratisversjonen) - det vil ikke la seg åpne i Mac/Opera/Forhåndsvisning.

Fyll inn pkt 7 (kursperiode) og Annex 2/Side 5(navn/personopplysninger)

Send skjemaet til ditt lands ambassade i Oslo. Hvis ikke landet har ambassade må du finne ut hvor den akkrediterte ambassaden ligger. Legg gjerne ved et kort informasjonsskriv som forklarer bakgrunnen. Jeg anbefaler at du først tar telefonisk kontakt med ambassaden for å vite hvem som saksbehandler spørsmål om personellsikkerhet.

Ambassaden vil videresende skjemaet til norske sikkerhetsmyndigheter som vil gi adgangstillatelse.

Du må beregne 6-8 ukers saksbehandlingstid for dette!


Kravet om RFV gjelder også nordiske statsborgere (disse har tidligere vært fritatt fra dette)


Som utenlandsk statsborger må du følges under kurset (gjelder også nordiske statsborgere).