Hjem

Endring i krav til fysisk yteevne hos eldre (>50 år) dykkere

Helsedirektoratet har nå endret kravet til fysisk yteevne for dykkere eldre enn 50 år. Mens det tidligere var krav til VO2max på minst 35 ml/min/kg er det kravet nå skjerpet til 40 ml/min/kg. Det er altså samme krav til fysisk yteevne for alle over 50 år. Fortsatt er kravet til fysisk yteevne for kvinner 10% lavere enn for menn. Du kan lese vedtaksbrevet her.

Helsedirektoratet har informert om at i en overgangsperiode - fram til 1.5.2024 - er det tilstrekkelig at dykkere >50 år møter det gamle kravet (minst 35 ml/min/kg). Jeg har likevel revidert skjemaet slik at dette reflekterer de nye kravene som vil være absolutte fra 1.5.24. 


Liste over godkjente dykkeleger

Dette er en kopi av listen som er publisert hos Statsforvalteren i Rogaland, Helse- og Sosialavdelinga (velg side for off-shore helsetjeneste). Merk at det kan være endringer på listen som ikke er fanget opp i min kopi - kontroller for sikkerhets skyld på statsforvalteren sine nettsider.


denne siden kan du lese mer om kurs i dykkemedisin.


Krav om test av fysisk yteevne

Retningslinjene setter krav om test av fysisk yteevne ved årlig helseundersøkelse av yrkesdykkere. Detaljer om praktisk gjennomføring finner du på denne siden. Skjemaet jeg bruker kan du laste ned her.

(Yrkes-)dykking etter Covid-19

Det har ikke blitt publisert offisielle retningslinjer for (yrkes-)dykking etter Covid-19. DMAC (et uavhengig rådgivingsorgan for yrkesdykkere som rådgir i medisinske spørsmål) har trukket tilbake  en retningslinje som omtalte dette.


Per i dag anbefaler jeg dykkere som har gjennomgått Covid-19 med milde symptomer å forholde seg til sykdommen som en vanlig luftveisinfeksjon eller influensalignende sykdom.  Kontakt din dykkerlege for konkret rådgiving ved behov.


Jeg anbefalte tidligere at redningsdykkere burde gjennomgå standardisert belastningstest med pulsoksymetri etter gjennomgått Covid-19. Erfaring har vist at disse testene ikke har bidratt til å avdekke lungesvikt. Jeg anbefaler derfor ikke lenger rutinemessig testing i etterkant av mild Covid-19 sykdom. Både ordinære dykkere og redningsdykkere bør ta kontakt med dykkerlege hvis de opplever at fysisk yteevne har blitt redusert i etterkant av gjennomgått sykdom. 


Etter gjennomgått vaksinasjon mot Covid-19 så anbefales det et midlertidig dykkeforbud på 2-3 dager iht DMAC-33. Dette skyldes at noen får til dels sterke bivirkninger av vaksinen (influensalignende plager, tretthet, hodepine, lokalt ubehag m.fl.). Min anbefaling er at man venter minimum ett døgn før man dykker etter gjennomført vaksinasjon. Hvis man da opplever seg som symptomfri/uten bivirkning av vaksine så er det OK å gjenoppta dykking.

Bruk riktig skjema ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere!


Det er ulike helseerklæringer for innaskjærs og utaskjærs dykking. Utstedelse av riktig type skjema er ekstra viktig nå som Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet har ulike regler for forlengelse av gyldighetstiden. Bruk riktige skjema slik du finner det på denne siden

Ikke lenger krav om innsending av kopi av helseerklæring til HVL/DU


Det var tidligere et krav om at dykkerlegen skulle sende kopi av helseerklæring til "Statens Dykkerskole".Etter at systemet for utstedelse av dykkesertifikat ble lagt om er dette kravet fjernet. Se bekreftelse fra Arbeidstilsynet her. Dykkerleger skal altså ikke lenger sende kopi av innaskjærs helseerklæringer til Høgskulen Vestlandet/Dykkerutdanningen.

Dykke- og behandlingstabeller


Den siste utgaven av Norske dykke- og behandlingstabeller er Rev 5, men utkast til 6. utgave ble sendt på høring februar 2023.

Besøk nettstedet hvor du kan laste ned tabellene gratis elektronisk - evt. bestille dem i papirversjon.

HBO-behandling

Denne nettsiden er utelukkende fokusert på dykkemedisin og i all hovedsak spørsmål knyttet til sertifiseringsundersøkelse av dykkere. En rekke ikke-dykkerelaterte tilstander kan med fordel behandles i trykkammer (hyperbar oksygenbehandling). Haukeland Universitetsykehus, Yrkesmedisinsk avdeling, seksjon for hyperbarmedisin har landsfunksjon for slik behandling. Besøk deres nettsider for mer informasjon.

Hvis du er pasient og lurer på om du kan ha nytte av HBO-behandling så bør du kontakte din behandlende lege (fastlege eller helst spesialist) som kan gi deg svar og evt henvise deg til Haukeland for videre utredning og behandling.

 

"Nye" (2020) skjema for helseundersøkelse av fritidsdykkere


I 2020 kom det ny veiledning og nytt egenerklæringsskjema for fritidsdykkere. Besøk siden med skjema for å laste ned riktig utgave.

DYKKERULYKKE?


Ring 113


og opplys "Dykkerulykke". AMK operatøren vil da følge standard prosedyre slik at dykkeren får nødvendig hjelp. Last gjerne ned denne plakaten fra Haukeland Universitetsykehus som gir råd (primært for helsepersonell) for initial diagnostikk og behandling av dykkerulykker.


Haukeland Universitetsykehus har flerregionalt ansvar for rekompresjonsbehandling (trykkammerbehandling) av dykkerulykker. Vaktordningen kan gi medisinske råd direkte til dykkere også utenfor helseregionen, men oppringing til 113 må ikke forsinkes hvis det er åpenbart at dykkeren trenger akutt helsehjelp. Vakthavende dykkerlege ved Haukeland kan kontaktes på tlf


55 36 17 00