Regelverk

Innledning


(Regelverket for godkjenning av dykkerleger finner du på en egen underside.)


Myndighetene har regulert dykking i disse fire hovedkategoriene:

 


Fritidsdykking


Forskrift om Tryggleik ved Sportsdykking er varslet revidert i mange år. Forskriften pålegger i §8 at" Kandidaten skal kunne symje og skal gjennomgå legeundersøking før dykkinga tek til." Det finnes ikke ytterligere myndighetskrav mht undersøkelsesomfang eller kompetansekrav til undersøkende lege (alle leger kan utstede helseerklæring for fritidsdykking). Skjema og veiledning er tilgjengelig på siden med skjema.

 


Innaskjærs yrkesdykking


Forskrift om utførelse av arbeid setter i §26-11 krav til at


Den som arbeidsgiver setter til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal ha dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres og ha gyldig helseerklæring.I samme forskrifts §26-43 er det krav om at

 


Helseerklæring skal utstedes av godkjent dykkerlege. Slik helseerklæring er gyldig i ett år. Arbeidstaker som ved legeundersøkelse viser seg å ha sykdom eller skade som øker risiko for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner, skal ikke benyttes til slikt arbeid. Arbeidsgiver kan kreve at dykker skal fremstille seg til ny legeundersøkelse når arbeidsgiveren eller dykkeren erfarer helsesvikt som kan ha betydning for dykkerens helse eller evnen til å ivareta egen og andres sikkerhet. Legens avgjørelse kan påklages. Klage behandles av samme klagenemnd som for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1780 § 18 og § 19 


Arbeidstilsynet har utarbeidet en utmerket nettside om helseundersøkelse av innaskjærs yrkesdykkere. Jeg anbefaler deg sterkt å lese den. 


Arbeidstilsynet har anbefalt at veileder til helsekravforskriften for helseundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten, som også omfatter detaljerte helsekrav for dykkere, legges til grunn ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere. Undersøkelsen er gyldig i ett år og kan kun gjøres av godkjente dykkeleger - se avsnittet under. Det benyttes særskilt skjema.


I motsetning til helseerklæring for dykking i petroleumsvirksomheten til havs så kan dykkerlegen utstede helseerklæring med begrensning (altså andre begrensninger enn kun gyldighetstid).


Legens helseerklæring er å anse som et enkeltvedtak iht Forvaltningsloven. Det innebærer at avslag eller restriksjoner i helseerklæringen kan påklages. Dykkeren må utarbeide en skriftlig klage som stiles til Arbeidstilsynet og sendes gjennom dykkerlegen. Selve klageinstituttet er lagt til den samme klagenemnda som behandler klager på helseerklæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten til havs. Det er nå avklart at dykkerlegen ikke lenger skal sende kopi hav helseerklæring til  Høgskulen Vestlandet/Dykkerutdanningen. 


Når det gjelder førstehjelpsutstyr for innaskjærs dykking så anbefaler jeg at du følger anbefalingene i dette skrivet. Anbefalingene i skrivet er formalisert som Tillegg 2 til NORSK Standard U103.

 


Off-shore dykking


"Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs" setter krav om gyldig helseerklæring for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten. Forskriften spesifiserer helseundersøkelsens omfang, gyldighetstid og hvem som kan utstede helseerklæring. Den henviser også til at det er  særkrav for dykkere.  Det er utgitt en veiledning til denne forskriften som gir utfyllende helsekrav til off-shore dykkere. Helseundersøkelsen skal gjennomføres årlig. Det benyttes særskilte skjema.


Hvis legen mener at helsekrav ikke er oppfylt skal han/hun opplyse dykkeren om retten til å søke Statforvalteren i Rogaland om dispensasjon fra helsekravene. Ved avslag på dispensasjon kan dykkeren klage på vedtaket og få klagesaken endelig avgjort av en egen klagenemnd.